เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น (ร้านค้า) 2.00%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น (อรบ) 2.00%

เงินกู้สามัญรับภาระหนี้ 4.00%

เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะ 4.20%

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.50%

เงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้นอกระบบ 5.50%

เงินกู้สามัญทั่วไป 5.50%

เงินกู้ฉุกเฉิน 5.50%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • ทั่วไป
  • กิจกรรม
  • สมัครงาน
โครงการอบรม (อัพเดตล่าสุด: 2024-02-20 12:58:06)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (อัพเดตล่าสุด: 2024-01-12 16:17:50)
รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัพเดตล่าสุด: 2023-12-20 10:17:20)
ประกาศ ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 (อัพเดตล่าสุด: 2021-10-27 10:42:26)
ประกาศ การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (อัพเดตล่าสุด: 2021-10-12 13:33:24)
ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ (อัพเดตล่าสุด: 2021-07-27 12:57:31)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท (อัพเดตล่าสุด: 2021-06-22 11:03:39)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กู้สามัญ) (อัพเดตล่าสุด: 2021-05-18 20:37:38)
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้นอกระบบ (อัพเดตล่าสุด: 2021-05-18 20:36:10)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อัพเดตล่าสุด: 2021-04-27 08:51:10)
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้นอกระบบ (อัพเดตล่าสุด: 2021-04-27 08:50:51)
โครงการส่งเสริมอาชีพ "ทำพิมเสนน้ำ" (อัพเดตล่าสุด: 2021-04-18 21:00:26)

ติดต่อเรา

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด

"การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคลหมู่คณะ และส่วนรวมได้เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนเอง อย่างลึกซึ้งชัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตาเอง ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่อง ในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง"
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2540

เลขที่ 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

coop_2537@hotmail.com

073-323-752