การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท และกำหนดเงื่อนไขการฝากออมทรัพย์พิเศษ