ดาวน์โหลดเอกสาร

  โครงสร้าง-อัตรากำลัง

  จรรยาบรรณ

  วิสัยทัศน์

  เลขบัญชีสหกรณ์

  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

  อัตราการเบิกค่าเดินทาง

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2566

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ฉบับที่ 4/2565

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 3/2565

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2544

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2543

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2540

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการลาสำหรับพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2539

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2539

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2539

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2539

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564

  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564