โครงสร้าง และอัตรากำลัง

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด แบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายบริหาร 2.ฝ่ายจัดการ ได้แก่

 

ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอัน จะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์

ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 13 คน ดังนี้

  1. ข้าราชการ จำนวน 8 คน
  2. ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ จำนวน 4 คน
  3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 4 คน ดังนี้

  1. ผู้จัดการ จำนวน 1 คน
  2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 คน
  3. หัวหน้าฝ่ายบัญชี จำนวน 1 คน
  4. หัวหน้าฝ่ายธุรการ จำนวน 1 คน