วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง โปร่งใส บริการเป็นเลิศ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”


พันธกิจ (MISSION)

“สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ฯ ในการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล”
"พัฒนาและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก"
"สร้างอัตลักษณ์ ขององค์กรให้ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก"
"พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ"
"ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ยึดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


เป้าประสงค์

“ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
“เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิกและบุคคลทั่วไป”
“เพื่อให้สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการ”
“นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
“ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์อื่น”