คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควรให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการนั้น

กรรมการ

นางกัญญารัตน์ โสคำภา

กรรมการ

นางสาวฐิติพรรณ ศรีตระพันธ์

กรรมการ

นางสาววารุณี เล๊ะนุ๊

กรรมการ

นายรัฐกร ยอดสร้อย

กรรมการ

นางเนาวรัตน์ เดชนุ่น

กรรมการ

นางจตุพร พงศาปาน

กรรมการ

นายพินิจ พุทธรักษ์

กรรมการ

นางสาวสิรภัทร เพ็ชรดี

กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางชรินรัตน์ แสงสุทรรศน์

ผู้จัดการสหกรณ์

นางสาวอรอนงค์ หมวดอินทอง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางมัทนาวดี มานะกล้า

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวปิยะรัตน์ น้อยทับทิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวมาลี สมัยอุดม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวโสรยา ยะโกะ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางปริชาต ปรคนธรรพ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ

นางสาวรอปิอ๊ะ มะมิง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมือง

นายฮาฟียี แมฮะ

นักวิชาการสหกร์ปฏิบัติการ