สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด

"การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัต หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคลหมู่คณะ และส่วนรวมได้เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนเอง อย่างลึกซึ้งชัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตาเอง ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่อง ในเกียรติ ในศักดิ์ศร และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง"
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2540

 

เลขที่ 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

coop_2537@hotmail.com

073-323-452

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย/แจ้งความประสงค์

Loading
Your message has been sent. Thank you!