การถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2564

     -