ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท

     -