ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท

     1) ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม 2.70 บาท เป็น 2.40 บาท 2) ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จากเดิม 1.70 บาท เป็น 1.40 บาท 3) ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/ทั่วไปของสหกรณ์อื่นๆ ลดลง 0.30 บาท ทุกบัญชี