โครงการอบรม

     ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด เข้าอบรมโครงการ"การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva" ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 9 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี