รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง - ประกาศรับสมัคร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด - รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาทำการ) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด เลขที่ ๒ ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี