ประกาศฉบับที่ 17 เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564