การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท และกำหนดเงินรายได้คงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30%