แจ้งวิชาที่สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน