ประกาศฉบับที่ 19 เรื่อง กำหนดเงินรายได้คงเหลือหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15% ปีงบประมาณ 2565