แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้นอกระบบ