ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน