ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๓

     สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ และหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนา สอ.รพ.ปน.ให้ก้าวหน้า เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส ปัตตานี โดยทีมวิทยากรจาก สหกรณ์จังหวัดปัตตานี มาร่วมจัดทำและเสนอแนะ